ÇALMA HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

ÇALMA HASTALIĞI BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

H1-Kleptomani(Çalma Hastalığı) Nedir?

l Kleptomani bir çalma hastalığıdır fakat kleptomani hırsızlık değildir.

l Bu hastalık psikolojik rahatsızlık olarak bilinmektedir.

l Bu hastalık dürtü kontrol bozukluğu olarak nitelendirilmektedir.

l Genel olarak bir nesneyi izinsiz alma olarak değerlendirilmektedir.

l Maddi ihtiyacı olmadan ya da nesneyi satma gibi bir düşüncesi olmadan izinsiz alma durumu olarak yapılan eylemdir.

l Hırsızlıkta ise bu durum daha farklıdır. Kişiler ihtiyacı olduğu için ve satma düşüncesi ile nesneyi çalmaktadır.

l Yani Kleptomani(Çalma Hastalığı) ile hırsızlık aynı durum değildir.

l Kleptomani Türkiye’de sık rastlanan bir hastalık değildir.

l Genellikle Amerika’da sıkça rastlanmaktadır.

l Kleptomani kişinin kendisini durduramayarak bir nesneyi alması ile yaşanan durumdur.

l Çoğu zamanlarda bilinçli olarak bu eylemi yapmış olsa da kendini durduramamaktadır.
H2-Çalma Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

l Çalma hastalığının nedenleri konusunda çeşitli görüşler vardır.

l Psikanalitik kurama göre, insanda doğuştan geldiğine inanılan bir alt benlik vardır.

l Alt benlik, her an haz almak istemektedir.

l Üst benlik ise, otoriteyi temsil eden kişilerin etkisi ile oluşmuş bir benliktir.

l Üst benlik, topluma uyum sağlamak için, kişinin isteklerine sınır koymaktadır.

l Benlik ise, Üst Benlik Ve Alt Benlik arasında dengeyi sağlamaya çalışır.

l Bu görüşe göre, çalma davranışı gösteren kişilerde, alt ve üst benlik arasında kalan ego dengeyi sağlayamamaktadır.

l Üst benliğin etkisi artmış, acımasızlaşmıştır.

l Kişi, kendisini cezalandırmak, suçlamak için çalma eylemlerine başlamaktadır.

l Freud’ a göre, bireyin bastırılmış çatışmaları rol oynamaktadır.

l Çalma davranışı ve çalınan nesneler cinsel bir doyum sağlamaktadır.

l Bu kuramda, “3-5 yaş” arasında görülen, Freud tarafından fallik dönem olarak adlandırılan, çocuğun cinsel organlarına yönelik ilgisinde yoğunluğun olduğu dönemlerde karşılaşmış olduğu sorunlarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

l Günümüzde dürtüsel çalma sorununu yaşayan kişilerde, çocukluk döneminde yaşanan travmatik yaşantıların bu sorunun gelişiminde oldukça belirleyici olduğunu görmekteyiz.

l Dolayısıyla Çalma Hastalığı olan kişi, travmatik yaşantıların etkisini ve oluşturduğu olumsuz duygu hallerini bastırmak için bilinçdışı bir çabayla bu semptomu geliştiriyor gözükmektedir.

l Aynı zamada, travmatik deneyimler sonucunda ortaya çıkan, bastırılmak ve görmezden gelmek zorunda kalınan öfke birikimi sonucunda kişinin çalma davranışını sergileyerek öfkesini hedef değiştirerek ifade etme ve öcünü alma durumu söz konusudur.

l Bu kişilerde, travmatik olayların etkisi travma çalışması ile psikoterapide çalışıldığında çalma davranışının kaybolduğunu görürüz.

l Çalışmalardan elde edilen bu sonuçlar travmatik deneyimlerin bu sorunun ortaya çıkmasındaki belirleyici etkiyi onaylamaktadır.
H3-Kleptomanide Tedavi Seçenekleri

l Kleptomani uzunca bir süredir bilinmesine rağmen altında yatan etiyoloji halen tam olarak açıklığa kavușturulamamıștır ve bu nedenle çeșitli Farmakoterapi Ve Psikoterapi Uygulamaları ile kleptomanide farklı tedavi yaklașımları literatüre girmiștir.

l Psikoanalitik psikoterapi yöntemleri, davranıșçı psikoterapi yöntemleri ve farmakoterapiler bu bozuklukta denenmiștir.

l Diğer yandan tedavi uygulamaları ile incelenen hasta sayısı oldukça azdır ve literatür genelde olgu sunumu ve olgu serilerinden ibarettir.

l Bozukluğun klinik ortamda nadir rastalanan bir durum olması ve yeterli sayıda olguyu bir çalıșma için toplamanın güçlüğü nedeni ile de kontrollü çalıșmalar Kleptomani açısından kolayca yapılamamaktadır.

l Kleptomaninin tedavisi oldukça güçtür ve her zaman tam bașarı ile gerçekleșememektedir.

l Çalma davranıșını komplike hale getiren önemli bir sorun sıklıkla eșlik eden depresyon, anksiyete, kimlik sorunları veya diğer emosyonel sorunların varlığıdır.

l Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarla yapılan çalıșmalar göstermektedir ki kleptomani psikiyatrik hastalıklar arasında sık olarak karșımıza çıkmaktadır.

l Altta yatan depresyon gibi bazı psikiyatrik sorunların tedavisi kișiye yardımcı olamamaktadır.

l Kleptomanide tedaviye engel olan bir direnç bulunmaktadır.

l Aradan uzunca zamanın geçmesi tedaviyi güçleștirmektedir.

l Hasta açısından bir tedavi ilișkisine girmek ve tedavi sürecinde bulunmak da güç olmaktadır.

KAYNAKÇA: Kleptomani(Çalma Hastalığı), Üst Benlik Ve Alt Benlik, Çalma Hastalığı, Farmakoterapi Ve Psikoterapi Uygulamaları, Kleptomani