Akciğer yetmezliği

Solunum yetmezliği

Solunum yetmezliği, oksijenasyon ve karbondioksit giderme işlevlerinin birinde veya her ikisinde solunum sisteminin başarısız olduğu bir sendromdur. Uygulamada, hipoksemik veya hiperkapnik olarak sınıflandırılabilir.

Solunum yetmezliği ayrıca akut veya kronik olarak sınıflandırılabilir. Akut solunum yetmezliği, arteryal kan gazlarında ve asit-baz durumlarında hayatı tehdit eden bozulmalar ile karakterize olsa da, kronik solunum yetmezliğinin belirtileri daha az dramatiktir ve kolayca anlaşılamayabilir.

Akut hiperkapnik solunum yetmezliği birkaç dakika ila birkaç saat arasında gelişir; Bu nedenle, pH 7.3’ten düşüktür. Kronik solunum yetmezliği, böbrek kompansasyonu için zaman ve bikarbonat konsantrasyonunda bir artış sağlayan birkaç gün veya daha uzun süre gelişir. Bu nedenle, pH genellikle az miktarda azalır.

Akut ve kronik hipoksemik solunum yetmezliği arasındaki ayrım, arteriyel kan gazları temelinde kolaylıkla yapılamaz. Kronik hipokseminin klinik belirteçleri, örneğin polisitemi veya kor pulmonale, uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı önermektedir.

Ciddi derecede hasta olan veya solunum yetmezliğinden şüphelenilen tüm hastalarda arteriyel kan gazları değerlendirilmelidir. Göğüs radyografisi esastır. Ekokardiyografi rutin değildir, ancak bazen yararlıdır. Solunum fonksiyon testleri (SFT) yararlı olabilir. Solunum yetmezliğinin kardiyovasküler neden olma ihtimalini değerlendirmek için elektrokardiyografi (EKG) yapılmalıdır; Ağır hipoksemi veya asidoz sonucu ortaya çıkan ritim bozukluklarını da tespit edebilir. Sağ kalp kateterizasyonu tartışmalıdır.

Hipoksemi, organ fonksiyonu için ani bir tehdittir. Hastanın hipoksemi düzeltildikten ve ventilatör ve hemodinamik durum stabil hale geldikten sonra, ilk etapta solunum yetmezliğine yol açan altta yatan patofizyolojik süreci tanımlamak ve düzeltmek için her girişim yapılmalıdır. Spesifik tedavi solunum yetmezliğinin etyolojisine bağlıdır.

Kronik solunum yetmezliği, akciğerlerin vücudun hücrelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli oksijeni alamamasının kronik yetersizliğidir. Bu, oksijen eksikliği (O2) ve atma başarısızlığı (CO2) ile sonuçlanır.
Pulmoner parankimi etkileyen bozukluklar, üst ve alt solunum yolları, nörolojik bozukluklar ve göğüs kafesinin malformasyonları gibi anormal solunum kontrolü gibi çeşitli kronik solunum yetmezliği nedenleri vardır.
Tedaviler semptomatiktir ve kronik solunum yetmezliğinin altında yatan nedenine bağlıdır. Hasar gören pulmoner parankimdeki hipoksemi oksijenoterapi ile düzeltilebilir. Solunum yollarının üst ve alt solunum bozukluklarının, nöromüsküler bozuklukların ve torakal kafes malformasyonlarının alveoler hipoventilasyonu ve anormal solunum kontrolü, invazif veya invaziv olabilen solunum yardımıyla iyileştirilebilir.
Çocuklarda kronik solunum yetmezliğinin ayırıcı özelliği, çocuk geliştikçe ortaya çıkar. Bu nedenle, tarama ve erken tedavi, çocuğun ciğerlerinin sağlığını korumak için çok önemlidir.
Kronik solunum yetmezliği, çeşitli yaşlarda ortaya çıkan birçok farklı nedene sahip geniş bir rahatsızlık yelpazesini içerir. Kronik solunum yetmezliğinin prognozu, yaşla birlikte gelişen geçici solunum yetmezliğinden terminal solunum yetmezliğine kadar uzanan altta yatan nedene bağlıdır.